kj

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคณิตศาสตร์

 
 

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคณิตศาสตร์


เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคณิตศาสตร์แยกแต่ละประเด็นดังนี้:-

ข้อที่ (1)   การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5

     เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว  

       

1. ให้เอา  5  ตัวท้ายคูณกันได้  25   ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

  2.  ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5  คูณจำนวนที่มากกว่ามันอยู่  หนึ่ง  คูณได้เท่าไร เขียนเป็น ผลลัพธ์ต่อ 25  เป็นหลักร้อย , หลักพัน , หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง และ  รวดเร็ว

ตัวอย่าง  เช่น

    1.   25 × 25   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   5 ×5   ได้   25    ตั้งไว้   เอาตัวหน้า  คูณกับ เลขที่มากกว่า  2  อยู่หนึ่ง   ( คือ เลข  3 )  2×3  ได้  6   ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  25  เป็น 625   
แสดงว่า    25×25    =   625 2.  45×45   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   5×5   ได้   25 ตั้งไว้   เอา 4  ตัวหน้าคูณกับ เลขที่มากกว่า  4  อยู่ หนึ่ง (คือ เลข 5 )  4×5  ได้   20     ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  25  เป็น 2,025  
แสดงว่า    45×45   =    2,025 

ข้อที่ (2)   การคูณเลข  2  หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน   จำนวนหลังบวกกันได้  10   

   เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว  

       

1. ให้เอา  เลข ตัวท้ายคูณกัน    ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

 

   2.  ให้เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนที่มากกว่ามันอยู่  หนึ่ง  คูณได้เท่าไร เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อ เป็นหลักร้อย , หลักพัน , หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง และ  รวดเร็ว

   3.  กรณีที่คูณกันแล้ว ได้ หลักหน่วยอย่างเดียวให้ใส่เลขศูนย์ เป็นหลักสิบ ( เช่น 1×9 ) ให้เขียน   09  )

ตัวอย่าง  เช่น

      

1)  22×28   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   2×8   ได้   16  ตั้งไว้   เอา ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่มากกว่า  2  อยู่หนึ่ง(คือ เลข  3)  2×3  ได้  6   ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  16  เป็น  616 
แสดงว่า    22×28   =   616

 

2)  31×39    ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   1×9   ได้   09    ตั้งไว้   เอา ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่มากกว่า  3  อยู่  หนึ่ง   ( คือ เลข   4  )  3×4  ได้   12    ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  09 
เป็น1,209  แสดงว่า    31×39    =   1,209

 ข้อที่ (3)การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหลังเท่ากันจำนวนหน้าบวกกันได้  10   

 เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว

      

  1. ให้เอา  เลข ตัวท้ายคูณกัน ตั้งเป็นผลลัพธ์หลัก หน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

 

  2.  ให้เอาตัวหน้าคูณกัน  แล้วบวกตัวหลังหนึ่งตัว เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อเป็นหลักร้อย , หลักพัน หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และ  รวดเร็ว

 

  3.  กรณีที่คูณกันแล้ว ได้ หลักหน่วยอย่างเดียวให้ใส่ เลขศูนย์ เป็นหลักสิบ ( เช่น 1  × 9 ) ให้เขียน   09  )

  ตัวอย่าง  เช่น


 

1)  27×87   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   7×7  ได้   49    ตั้งไว้   เอา ตัวหน้า  คูณกัน  บวกกับตัวหลังหนึ่งตัว  2×8  ได้  16   บวกตัวหลังคือ เลขได้เท่ากับ   23  ตั้งเป็นผล
ลัพธ์
ต่อจาก   49  เป็น   2,349   แสดงว่า    27×87   =   2,349
 
2) 18×98    ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   8×8   ได้   64    ตั้งไว้   เอา ตัวหน้า  คูณกัน  บวกกับตัวหลังหนึ่งตัว     1×9  ได้    9   บวกตัวหลังคือ เลข  ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก
 17  เป็น1,764   แสดงว่า    18×98    =     1,764


ข้อที่ (4) การคูณเลข  สองหลักที่มีหลักสิบเป็นเลข  1  ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ

เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว


1. ให้เอาเลข ตัวท้ายคูณกัน  ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย  ถ้าคูณกันเกิน 9 ให้ทดหลักสิบไว้ก่อน

2.  เอาจำนวนหน้า  บวกหลักหน่วยตัวหลัง และ บวกจำนวน ที่ทดไว้  เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจากที่เขียนไว้เป็นหลักสิบหลัก ร้อย ก็จะได้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
ตัวอย่าง  เช่น


1)  17×15   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ  7×5  ได้   35    ใส่  5  ทดไว้  3  เอาจำนวนหน้าคือเลข 17บวกหลักหน่วยตัวหลัง  คือเลข    5     ได้  17  บวก 5  บวกจำนวนที่ทดไว้
คือเลข
  3 เท่ากับ
25  เขียนต่อจากหลักหน่วยเป็นผลลัพธ์   255  แสดงว่า  
17×15   =   255
2)  18×19   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ  8×9  ได้   72    ใส่  2  ทดไว้  7  เอาจำนวนหน้าคือเลข 18 บวกหลักหน่วยตัวหลัง  คือเลข    9     ได้  18  บวก 9  บวกจำนวนที่ทดไว้

คือเลข
  7 เท่ากับ
34   เขียนต่อจากหลักหน่วยเป็นผลลัพธ์   322  แสดงว่า    18×19   =   342

ข้อที่ (5) การคูณเลข  สองหลักที่มีหลักหน่วยเป็นเลข  1   ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ

 

เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว1. เขียน  1   เป็นหลักหน่วยที่ผลลัพธ์ ตั้งไว้ก่อน

2.  เอาเลข หลักสิบ บวกกับ หลักสิบ  ได้เท่าไร เขียนเป็นผลลัพธ์   หลักสิบ  ต่อจาก  1 ถ้าบวกกันได้เลขสองตัว ให้ทดตัวหน้าไว้ก่อน
3.  เอาหลักสิบ คูณ หลักสิบ บวกกับตัวทด  ได้เท่าไร เขียนผลลัพธ์  ต่อเป็น หลักร้อย  หลักพันต่อไป ก็จะได้ผล
ลัพธ์ ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
ตัวอย่าง  เช่น


  1)  71×51   ก็ให้เขียน  1   เป็นหลักหน่วยที่ผลลัพธ์     เลขหลักสิบ  บวกเลข  หลักสิบ (7+5 ) ได้   12    ใส่   2  เป็นหลักสิบ  ทด  1    เอาเลข หลักสิบ คูณ เลข 

หลักสิบบวกกับตัวทด   ( 7×5  + 1 =  36  )  เขียนต่อจากหลักหน่วย เป็นผลลัพธ์   3621  แสดงว่า    71×51   =   3621 


เพลง รักได้รักไปแล้ว / FOUR-MOD

ที่มา:http://www.mc41.com/chan/math010.htm
 
 

Today, there have been 1 visitors (6 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=